Ochrana osobných údajov GDPR

Prevádzka: Ubytovanie pod Homôlkou – ubytovanie v súkromí – objekt ***, Jamník 174, 033 01 Liptovský Hrádok, Prevádzkovateľom “Ubytovanie pod Homôlkou a webovej stránky www.podhomolkou.sk je: Ján Knapčok, Beňuš 326, 976 64 IČO: 468 448 13, DIČ: 202 360 3417, Obchodný register oddiel: Sro.Vložka číslo: 22926/S , vyd. Okresný súd Banská Bystrica

Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Poučenie o právach resp. skutočnostiach, týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“ ) Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby na základe § 24 zákona 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. 

Prevádzkovateľ “Ubytovanie pod Homôlkou” zhromažďuje, získava a spracúva osobné údaje pre následné činnosti:
– rezervácia pobytu a administrácia s tým spojená ( spracovanie objednávky od klienta, keď klient kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom )

 – poskytovanie ubytovacích služieb a administrácia s tým spojená ( zapísanie ubytovaných osôb do Knihy ubytovaných, vyplnenie tlačiva Hlásenie pobytu pre Cudzineckú políciu )

 – vybavovanie sťažností a reklamácií

 – daňové a účtovné doklady ( vystavenie faktúry )  

Osobnými údajmi sa rozumejú najmä meno a priezvisko klienta, číslo OP alebo cestovného dokladu, číslo víza, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, doba pobytu, číslo účtu, e-mail, telefónne číslo.

Osobné údaje sa poskytujú len príslušným štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu ( Polícia SR, Oddelenie Cudzineckej polície PZ Žilina ) Obecnému úradu Jamník a štátnym alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.

Rezervácia pobytu

 Osobné údaje uvedené vyššie, poskytnuté klientom pri rezervácii pobytu umožňujú riadne a včasné zabezpečenie ubytovania, ktoré klient pri rezervácii požaduje. Takto poskytnuté údaje 

sa tiež použijú v prípade potreby kontaktovania klienta z dôvodu rôznych zmien v jeho rezervácii.

Ubytovacie služby 

“Ubytovanie pod Homôlkou” poskytuje ubytovacie služby. Na zabezpečenie a poskytnutie týchto služieb je nevyhnutné, aby hostia poskytli svoje osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Pri nástupe na pobyt je každá osoba staršia ako 16 rokov, povinná preukázať sa platným dokladom totožnosti ( OP alebo PAS ). Za osoby mladšie ako 16 rokov nahlasujú osobné údaje rodičia alebo tým poverené dospelé osoby. U zahraničných osôb je každá osoba ( aj deti ) povinná preukázať sa platným OP alebo PASOM. Ak by sa hosť z akýchkoľvek dôvodov odmietol preukázať platným občianskym preukazom alebo pasom, nemôže mu byť ubytovanie poskytnuté. Prístup k vašim osobným údajom v “Ubytovanie pod Homôľkou” má len jedna osoba a to prevádzkovateľ.

Súhlas klienta 

Využívaním služieb “ Ubytovanie pod Homôlkou” klient súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z.

Súhlas klienta na webovej stránke

 Na našej webovej stránke www.podhomolkou.sk máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára. Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, na účel a dobu vybavenia Vašej požiadavky uvedenej v odoslanom formulári. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Vaše údaje nebudú sprístupnené tretím osobám.

Zabezpečenie osobných údajov

 Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch. 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

 Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným 

právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

VAŠE PRÁVA

 V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: – právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje • právo na prístup k údajom • právo na vymazanie osobných údajov • právo na obmedzenie spracúvania • právo vzniesť námietku • právo na podanie sťažnosti • právo na prenos údajov.

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete nás priamo kontaktovať na e-mailovú adresu ubytovanie@podhomolkou.sk  a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom

 Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy ubytovanie@podhomolkou.sk .

Právo na vymazanie osobných údajov Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):

• Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované

• Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov

• Osobné údaje boli spracované nezákonne • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Právo na obmedzenie spracúvania

 • Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch: 

• namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov

 • spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov 

• namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky

 Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na prenos údajov 

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje iným osobám a organizáciám na marketingové ani iné účely v tomto štáte, v štátoch EU ani do tretích krajín. Prevádzkovateľ nemá v úmysle použiť osobné údaje klientov na marketingové účely, zasielanie ne/personalizovanej reklamy či newsletterov, súťaže, vernostné programy, prieskumy spokojnosti a hodnotenia zákazníkov. 

Jamník 23. 3. 2020