Reklamačný poriadok

Ubytovanie pod Homôlkou – ubytovanie v súkromí – objekt ***

Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných služieb v zariadení Ubytovanie pod Homôlkou vydávam v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona SNR č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok:

Článok I
Právo zákazníka na reklamáciu ubytovacích služieb

V prípade, ak sú zákazníkovi v ubytovacom zariadení Ubytovanie pod Homôlkou poskytované služby nižšej kvality alebo rozsahu, ako to bolo vopred dohodnuté, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Za vopred dohodnuté sa považujú objednávky potvrdené písomne, e-mailom, telefonicky, poštou a tiež osobne.

Článok II
Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody alebo skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, má právo uplatniť reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u majiteľa prevádzky alebo u inej poverenej osoby a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí ubytovacej služby (objednávka, faktúra, príjmový doklad o zaplatení, a pod.).
Tiež je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, poskytnúť objektívne informácie za poskytované služby a ak to povaha vecí vyžaduje, musí zákazník umožniť vedúcemu prevádzky prístup do priestoru, ktorý bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.
Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamáce predložil vec, ktorej chybu vytýka.
Majiteľ prevádzky alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.

Článok III
Chyby odstániteľné

Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie drobných nedostatkov (t.j.výmena žiaroviek, oprava vodovodu, elektrickej zásuvky a pod.) v rozsahu Vyhlášky MH SR č.277/2008 Zb.

Článok IV
Chyby neodstrániteľné

V prípade, že nie je možné  odstrániť chyby technického charakteru v ubytovacom zariadení pridelenom zákazníkovi (porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.)a ak ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné ubytovanie a bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatý, má zákazník odo dňa,kedy chyba vznikla právo na:

– primeranú zľavu z ceny
– zrušenie ubytovania spravidla pred prenocovaním a na vrátenie EUR, ak už boli zaplatené

V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu v objednávke a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má tiež právo na zrušenie ubytovania a vrátenie už zaplatených EUR.

Článok V
Lehoty na uplatnenie reklamácie

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu,inak právo na reklamáciu zaniká

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 23. 3. 2020
Knapčok Ján