Ubytovací poriadok

Vážení hostia, 
vítame Vás v našom zariadení *Ubytovanie pod Homôlkou*, ktoré sú rodinného typu. Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

 1. V našom zariadení môže byť ubytovaný len klient, ktorý sa riadne prihlási.
 2. Ubytovaní hostia predložia majiteľovi chaty doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod./, na základe odpisu sú hostia zapísaní v Knihe ubytovaných. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov ubytovaných hostí. Za maloleté ubytované deti koná zástupca. 
  Majiteľ objektu vydá ubytovaným hosťom potvrdenie o poskytnutí ubytovania a o zaplatení ceny za pobyt. Klientom sú poskytované služby v rozsahu a kvalite určenej Vyhláškou č. 419/2001 Z.z. o kategorizácii ubytovacích zariadení. 
 3. Cenník služieb za prenájom objektu je uverejnený v objekte chaty, na internete a v propagačných materiáloch. Služby sú poskytované na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok. V deň príchodu treba skontrolovať stav apartmánu a akékoľvek závady ihneď nahlásiť.
 4. Ubytovací čas predstavuje 24 hodín do 11.00 hodiny ráno, kedy je nutné uvoľniť objekt, inak je možné účtovať pobyt aj za nasledujúci deň. Možnosť stanovenia ubytovacieho času inak je nutné dojednať vopred.   
 5. Ubytovaným klientom doporučujeme vhodné prezúvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv. Je zakázaný vstup do objektu v športovej obuvi /lyžiarky, turistická obuv a pod./ Prosíme Vás, aby ste počas zimnej sezóny nenosili lyže, resp.snowboardy do izieb, ale nechali ich v priestoroch na to určených.
 6. V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia!!! Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory /terasa objektu, sedenie pri ohnisku v exteriéri/, kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.
 7. Prosíme o dodržiavanie nočného kľudu, ktorý je od 22:00 hod. do 07:00 hod.
 8. Za stratu kľúča nezodpovedáme a náhradný kľúč sa vyrobí na náklady ubytovaného.
 9. Ubytovanie spolu s domácimi zvieratami len po dohode s majiteľom!
 10. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatého apartmánu. Za všetky škody spôsobené na majetku apartmánu zodpovedá klient a nahradí ich na vlastné náklady.
 11. Klient je povinný pri odchode z apartmánu uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebičea osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť a zamknúť dvere.
 12. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa objektu.
 13. K objektu je umožnený príjazd motorovým vozidlom po miestnej komunikácii a vyhradené parkovisko pri objekte zariadenia, ktoré nie je strážené.
 14. V deň odchodu odovzdá klient apartmán v akom ho prevzal.
 15. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie zakladá právny nárok majiteľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte, zverejnený na internete a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj ústne majiteľom zariadenia pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností.

V Liptovskom Mikuláši, dňa  23. 3. 2020